•  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 11:00 الی 10:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 11:30 الی 11:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 12:00 الی 11:30
  شماره تماس واحد : 09018401979
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 2
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :   10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 12:15 الی 12:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  10  اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 13:00 الی 12:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 14:30 الی 14:00
  شماره تماس واحد : 09018401979
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری  :  10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 15:00 الی 14:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : در دسترس نيست
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
  رزرو گردیده
  sold out
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 15:30 الی 15:00
  شماره تماس واحد : 09018401979
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 10  اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 16:00 الی 15:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : در دسترس نيست
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
  رزرو گردیده
  sold out
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 16:30 الی 16:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری  :  10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 17:00 الی 16:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :   10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 17:30 الی 17:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :10 اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 18:00 الی 17:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1399/12/10

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :10  اسفند ماه
  وقت تعیین سطح : 13:45 الی 13:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد