•  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 11:00 الی 10:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 11:30 الی 11:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 12:00 الی 11:30
  شماره تماس واحد : 09018401979
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :   25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 12:30 الی 12:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  25  اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 13:00 الی 12:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :  25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 14:30 الی 14:00
  شماره تماس واحد : 09018401979
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری  :  25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 15:00 الی 14:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 15:30 الی 15:00
  شماره تماس واحد : 09018401979
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 25  اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 16:00 الی 15:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری : 25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 16:30 الی 16:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری  :  25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 17:00 الی 16:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :   25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 17:30 الی 17:00
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 18:00 الی 17:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 •  رزرو وقت تعیین سطح آنلاین 1400/02/25

  کارشناس : خانم استادی
  نحوه تعیین سطح : آنلاین 
  تاریخ برگزاری :25 اردیبهشت ماه
  وقت تعیین سطح : 18:00 الی 18:30
  شماره تماس واحد : 88854049
  تعداد مجاز برای تعیین سطح : 1
  هزینه تعیین سطح : رایگان!
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد