شرح وظایف دپارتمان مالی موسسه زبان پلاس

  • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات و سیاست های اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر داریی های پولی و تامین وجوه نقد در مواقع ضروری
  • برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف مختلف امور مالی شرکت
  • تصمیم گیری ها و اعلام نظر نهایی در مورد پیدایش اختلاف نظر بین واحد های تابعه
  • دریافت گزارش های مالی از واحد ها ،پروژه ها و سایر مدیریت ها و بررسی ها و اظهار نظر بر آنها و تحلیل مغایرتها
  • نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های موسسه
  • برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحد های مختلف
  • ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق
  • تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی

 

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now