شما زبان آموزان گرامی می توانید هر گونه نارضایتی ،از نحوه برخورد و رفتار عملکرد پرسنل ثبت نام ،مدیران اداری واحد ها ی اکادمی زبان پلاس از طیق فرم زیر ارسال کرده و یا از راهایی ارتباطی زیر برای گزارش شکایت خود استفاده نمایید

 

تلفن مستقیل مدیر عامل :88941960

پست الکترونیک : ceo@iamplus.ir