• ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1398/09/22| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : پنجاه و هفتم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   22 آذر ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1398/10/20| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : پنجاه و هشتم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   20 دی ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1398/11/18| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : پنجاه و نهم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   18 بهمن ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1398/12/16| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : شصتم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   16 اسفند ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد