• ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/11/12| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و چهارم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   12 بهمن ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 15
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/12/10| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون  آیلتس ماک

   دوره : چهل و پنجم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   10 اسفند ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 14
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد