• ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/09/30| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و دوم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   30 آذر ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/10/14| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و سوم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   14 دی ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/10/28| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و چهارم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   28 دی ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/11/12| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و پنجم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   12 بهمن ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/11/26| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و ششم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   26 بهمن ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/12/10| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون  آیلتس ماک

   دوره : چهل و هفتم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   10 اسفند ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1397/12/24| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : چهل و هشتم 
  مکان برگزاری : شعبه مرکزی
  تاریخ برگزاری :   24 اسفند ماه
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 88854049
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1250000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد