استرداد شهریه

  • در صورتی که دانشجو به هر دلیل تا 48 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید (10%)از کل شهریه کسر و مابقی به وی مسترد می گردد.
  • در صورتی که دانشجو به هر دلیل تا 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید (50%)از کل شهریه کسر ومابقی به وی مستردد می گردد.
  • نظر به این که پس از ثبت نام از دانشجو ،فرصت ثبت نام از دیگران سلب می شود و کلاس ها با ظرفیت محدود تشکیل می گردد، بنابراین با آغاز دوره و تشکیل کلاس ،شهریه به هیچ عنوان باز پرداخت نخواهد شد.