1- نحوه ارزیابی امتحانات در اکادمی زبان پلاس

ارزیابی عملکرد زبان آموزان در اکادمی زبان پلاس در دو مرحله صورت می گیرد.

 

 • ارزیابی استاد در طول ترم
 • ارزیابی نهایی در دو جلسه پایانی ترم به صورت شفاهی و کتبی

 

نحوه اجرا و برگزاری آزمون ها و ارزیابی ها :

 • ارزیابی در طول ترم
 • ارزیابی استاد از میزان مشارکت ، پیشرفت و نیز عملکرد زبان آموز در طول ترم طبق توضیحات زیر انجام می شود.

 

نمره دهی در کلاس های 16 جلسه ای:

 • هر جلسه 1 نمره ، در مجموع ترم (بدون احتساب دو جلسه پایانی) : 16 نمره
 • صفر = غیبت
 • یک = حضور

 

نمره دهی در کلاس های فوق فشرده :

 • هر جلسه 1 نمره و در مجموع در یک ترم 32 نمره
 •  صقر = غیبت
 • یک = حضور

ارزیابی نهایی :

 • ارزیابی در 2 جلسه پایانی ترم به دو شیوه شفاهی و کتبی انجام می شود .شیوه برگزاری آزمون از قرار ذیل است
 • آزمون شفاهی: 60 دقیقه (از 28 نمره)
 • آزمون کتبی 30 دقیقه (از 30 نمره)