1- نحوه ارزیابی امتحانات در اکادمی زبان پلاس

ارزیابی عملکرد زبان آموزان در اکادمی زبان پلاس در دو مرحله صورت می گیرد.

 

 • ارزیابی استاد در طول ترم
 • ارزیابی نهایی در دو جلسه پایانی ترم به صورت شفاهی و کتبی

 

نحوه اجرا و برگزاری آزمون ها و ارزیابی ها :

 • ارزیابی در طول ترم
 • ارزیابی استاد از میزان مشارکت ، پیشرفت و نیزعملکرد زبان آموز در طول ترم طبق توضیحات زیر انجام می شود.

 

نمره دهی در کلاس های 14 جلسه ای:

 • هر جلسه 3 نمره ، در مجموع ترم (بدون احتساب دو جلسه پایانی) : 36 نمره
 • صفر = غیبت
 • یک = حضور بدون مشارکت
 • دو = مشارکت محدود ، انجام ندادن تکالیف به صورت کامل ، عملکرد ضعیف
 • سه= مشارکت وعملکرد قابل قبول  

نمره دهی در کلاس های 20 جلسه ای:

 • هر جلسه 2 نمره ، در مجموع ترم (بدون احتساب دو جلسه پایانی): 36 نمره
 • صفر = غیبت
 • یک = مشارکت محدود ،انجام ندادن تکالیف به صورت کامل ،عملکرد ضعیف
 • دو = مشارکت و عملکرد قابل قبول

 

نمره دهی در کلاس های فوق فشرده :

 • هر جلسه 4 نمره ، هر روز 12 نمره ، هر هفته 60 نمره
 • نمره هفتگی در پایان تقسیم بر 10 می شود : هر هفته 6 نمره
 • در مجموع ترم (6 هفته): 36 نمره
 •  
 •  صقر = غیبت
 • یک = حضور بدون مشارکت
 • دو = مشارکت محدود ،  انجام ندادن تکالیف به صورت کامل ، عملکرد ضعیف
 • سه= مشارکت قابل قبول اما عملکرد به نسبت ضعیف
 • چهار = مشارکت و عملکرد قابل قبول

ارزیابی نهایی :

 • ارزیابی در 2 جلسه پایانی ترم به دو شیوه شفاهی و کتبی انجام می شود .شیوه برگزاری آزمون از قرار ذیل است
 • آزمون شفاهی : 70-60 دقیقه 
 • آزمون کتبی : 120-90 دقیقه