:این دپارتمان به منظور توسعه به روز رسانی تجهیزات و فضاهای فیزیکی اکادمی زبان پلاس تشکیل گردیده است که وظایف و مسولیت های این دپارتمان به صورت زیر است

  • رفع مشکلات فنی و اجرایی واحد های آموزشی
  • بهسازی و به روز رسانی تجهیزات و فضاهای آموزشی
  • مکان یابی و انتخاب ساختمان های جدید جهت تاسیس واحد های آموزشی طبیقف طرح توسعه موسسه
  • اجرای استاندارهای به روز ساختمانی جهت کاربری آموزشی
  • تجهیز واحد های جدید با امکانات و وسایل اموزشی طبق استاندارها و هماهنگ با بقیه واحد ها

 

این دپارتمان متشکل از مدیر اجرایی،کارشناسان امور اجرایی و تکنسین های فنی می باشد